• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Գեղարվեստական մետաղ: Կուրսային աշխատանք 27 էջ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
шт.
Չափս:
395.6Kb

Գեղարվեստական  մետաղ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Գեղարվեստական  մետաղը 7-9-րդ դ արերում

Գլուխ 2. Սպասք  և  այլ  գործածության   առարկաներ

Գլուխ 3.  Գեղարվեստական  մետաղը  որպես   զարդ և  պերճանքի  առարկա

Եզրակացություն

Օգտագործված  գրականության  ցանկ

Օգտագործված  գրականության  ցանկ

 1. Из бранные труды, Ереван, 1963; Киликннская серебря-ная чаша копца XII в., ПЭР, Л., 1934, c. – 8.
 2. А. X. Арутюнян, О некоторых прикладных искусствах и ремеслах в средневековой Лрменин, М., 1965, стр. 122.
 3. Գ. Մելքումյսւն, Հայաստանի պղնձարղյունաբերության պատմություն, Երևան, 1972, էջ 12:
 4. Т. Т. Казанчян, Очерки но истории химии в Армении, Ереван, 1955, стр. 7.
 5. Գ. ԱրքԼպ. Հովսէփեսւն, Հնութեան նշխարներ, Տարազ, 1909, N-1, էջ 4:
 6. Թ. Խ. Հակոբյան , Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Երևան, 1968, էջ 215:
 7. Թովմայի Վարդապետի Արձրոլնaj Պատմութիwւն տանն Արծրունեաց, Ս, Պետերբուրգ, 1887,  էջ 298։
 8. Կ. Ղաֆադարյան , Ալքիմիան պատմական Հայաս-տանում, Երևան, 1940, էջ 24,
 9. Կ. Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 1952, էշ 197, նկ. 169ա, 171ա։
 10. Հ. Աճառեան, Օտար աղրյուրները հայերի մասին, հունական աղբյուրներ, Երևան, 1940, էշ 61։
 11. Հակոբվ Կարնեցի, Տեղագիր վերին Հայոց (հիշատա-կարան ԺԵ դ.), Վաղարշապատ, 1903, էջ 15։
 12. Ղ. Ինճիճեան, Հնախօսութիւն Հայաստանեաց աշխարհի, հ. I , Վենետիկ, 1835, էջ 180։
 13. Ղ. Փարպեցի,  Պատմութուն հայոց և թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Թիֆլիս, 1907, էջ 256—257։
 14. Մովսես Խորենացի Պատմութիւն Հայոց,   1881, գիրք, 2, էջ 18:
 15. Ն, Աոաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հա յաստանում IX—XIII ղդ., հ. 1, Երևան, 1958, էջ 412:
 16. Պ.Կեսարացի, Պարսկական պատերազմներ (բյուղանդական աղբյուրներ), Ա, թրգմ. Լ. Բարթիկյանի, Երևան, 1967, էջ 40։
 17. Փավսոս Բյուզանդ,  Պատմութուն հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 38։ 
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar